Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Gødskning af frøgræs forår 2018

Gødskning af frøgræs forår 2018

Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed dækningsbidrag.

Frøgræs bør tilføres den mængde kvælstof om foråret, der sikrer et økonomisk optimalt udbytte af frø af høj kvalitet. Tildelingen af kvælstof skal sikre den nødvendige vegetative udvikling i foråret, men må ikke medføre en for stor biomasse og tidlig lejesæd. Tidlig lejesæd hindrer en optimal bestøvning og en for kraftig vegetativ udvikling i det tidlige forår øger behovet for vækstregulering.

Tidspunkt for gødskning

Planterne har ikke behov for kvælstof, før væksten starter. Tidspunktet for vækststart afhænger af frøarten og vejret.

For tidlig udbringning øger risikoen for kvælstoftab enten ved fordampning eller direkte overfladisk afløb. Tidlig gødskning med store mængder kvælstof medfører samtidig en tidlig og for stor vegetativ udvikling der ikke er hensigtsmæssig. Det kan senere give problemer i forbindelse med vækstregulering og lejesæd.

Undlad også at køre på jord, der ikke kan bære. Markfrøafgrøderne er meget følsomme for trykskader. Det koster udbytte, og sporene vil senere i sæsonen give problemer for andet markarbejde som sprøjtninger og høst.

Kvælstofmængder

Der er stor forskel på den mængde kvælstof de enkelte frøgræsarter skal tilføres i foråret.

De anbefalede kvælstofmængder til de øvrige frøgræsarter kan ses i tabel 1.

Gødskning i frøgræs tabel

Rødsvingel bør tilføres 60-90 kg N pr. ha. I de fleste marker ligger det optimale niveau på 60-70 kg N pr. ha, og det bør tilstræbes at den samlede tilførsel i efterår + forår er ca. 150 kg N pr. ha. I disse marker vil en vækstregulering svarende til 0,8 l Moddus M være passende. Hvis der tilføres helt op til 90 kg N pr. ha i foråret, øges risikoen for tidlig lejesæd, og derfor kræver det formentlig en øget vækstregulering. Det kan lade sig gøre ved at anvende både Moddus M og Moddus Start.

Alm. Rajgræs bør tilføres 145-175 kg N pr. ha i foråret, uanset om der er tilført lidt i efteråret, enten i en efterårsudlagt afgrøde eller en svagt udviklet afgrøde der har været udlagt i vårsæd. De laveste kvælstoftildelinger anvendes på diploide plænesorter, mens de højeste mængder anvendes til tetraploide fodersorter. Også her bør vækstreguleringen følge kvælstfomængden, således at man ved 150 kg N pr. ha anvender 0,4 l Moddus pr. ha, og ved 170 kg N anvender 0,8 l Moddus pr. ha. Afgrødens tilstand skal naturligvis indgå i vurderingen af den nødvendige dosis.

Kvælstofnormerne til frøgræs er uafhængig af jordtype og kvælstofprognosen har ingen indflydelse på tilførslen af kvælstof til frøgræs.

Deling af kvælstof

I 2017 er der gennemført forsøg med deling af kvælstof i alm. rajgræs og rødsvingel. Forsøgene viste, at man, ved gødskning til det økonomisk optimale, med fordel kan dele gødningen i alm. rajgræs. Første tildeling bør ske sidst i marts med 140 kg kvælstof og anden tildeling sidst i april med 30 kg kvælstof.

I rødsvingel var der i forsøgene 2017 ingen fordel ved at dele gødningen. I meget veletablerede marker med et stort udbyttepotentiale kan der eventuelt tilføres en ekstra mængde gødning omkring 1. maj.

Kvælstoftype

Det er vigtigt, at første tildeling af kvælstof sker med en kvælstofkilde der indeholder svovl. Anvendes der gylle tidligt, er det vigtigt at den type handelsgødning, der anvendes for at gøde marken færdig, indeholder tilstrækkeligt med svovl. Urea er ofte en billig kvælstofgødning. Anvendelsen kan dog ikke anbefales, da der er en betydelig risiko for, at amidkvælstoffet i urea omdannes til ammoniak, der kan fordampe. Fordampningen kan også ske ved lave temperaturer. Urea indeholder ligeledes ingen svovl.

Svovl

Svovlmangel kan forekomme i frøgræs. Derfor bør der anvendes en svovlholdig gødning, der sikrer en tilførsel af svovl på 10-15 pct. af kvælstofmængden. På grund af de store nedbørsmængder i efteråret og vinteren 2017/18 er det vigtigt at være opmærksom på svovlforsyningen i foråret 2018.

Gylle

Handelsgødning kan erstattes med svinegylle eller afgasset gylle i de afgrøder, hvor der om foråret skal tilføres forholdsvis store mængder kvælstof, dvs. alm. rajgræs, hundegræs og strandsvingel. Gylle tilføres på samme tidspunkt som handelsgødning, og effekten af kvælstoffet sættes til indholdet af ammonium–N i gyllen. Det er meget vigtigt at kende det præcise indhold af kvælstof i gyllen, hvorfor det tilrådes at lave en måling af indholdet af kvælstof. Da der ikke er plantetilgængelig svovl i gyllen (med mindre gyllen er forsuret), bør der suppleres med en svovlholdig handelsgødning. Gylle bør ikke udbringes på arealer, hvor der er risiko for afstrømning til vandløb. Det er vigtigt, at arealerne kan bære det tunge materiel, så der ikke bliver spor. Doser gyllen, så tomkørsel på arealerne undgås.

Fosfor og Kalium

Ved lave fosfor og kaliumtal skal der tilføres 20 kg fosfor og 50 kg kalium pr. ha. Det er vigtigt at planterne har tilstrækkelig tilgængelig fosfor til rådighed til at sikre udviklingen af sideskud og af kalium der sikre plantens fotosyntese og vandbalance.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve