Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Gødskning af vintersæd

Gødskning af vintersæd

Da gødningsplanen bør følges, og at stort set alle på dette tidspunkt har fået lavet gødningsplan, er efterfølgende kun at betragte som overordnede principper for brug af den planlagte kvælstofmængde. Ligeledes er der meget forskel på afgrødernes udvikling, og dette sammenholdt med hvornår en eventuel gylle tilføres i praksis, betyder at gødningsstrategien altid skal tilpasses den enkelte mark.

Vær meget opmærksom på at gødningsstrategien er en af de vigtigste faktorer for at undgå lejesæd, så selv om afgrøderne kan stråforkortes, er resultatet af denne i praksis meget varierende og langtfra nogen garanti for at undgå lejesæd.
Hvis der bruges Dangødning (flydende gødning) gælder efterfølgende ikke, men læs i stedet afsnittet om specielle forhold ved brug af Dangødning

Vinterbyg

Første tildeling i vinterbyg tilføres ved begyndende vækst i marts og sidste tildeling først i april.
Pas på ikke at komme for sent med anden gødskning. Arbejdsmæssigt kan det være praktisk, at der gødes samtidig med vinterhveden, men det vil ofte koste udbytte, da vinterbyggen så afsluttes for sent.

Vinterbyg er som bekendt meget følsom overfor manganmangel. Derfor bør vi også bruge svovlsur ammoniak til afhjælpning af manganmangel her i foråret i de kendte ”problemmarker”.
Ved første gødskning tildeles derfor fra 150 kg svovlsur ammoniak (ca. 30 kg kvælstof) pr. ha til erstatning af samme mængde kvælstof i planlagt gødning.

Vinterbyg er meget følsom overfor trykskader fra gyllevognen om foråret, men hvis det ikke er muligt at undgå gylle, bør denne også tilføres ved første gode lejlighed i marts måned. Den resterende mængde handelsgødning kan deles som ovenstående eller tilføres ad én gang afhængig af, hvornår det i praksis er muligt at tilføre gyllen.

Vinterrug

Det er særdeles vigtigt at dele gødningen til vinterrug for at undgå lejesædsproblemer. Husk på at stråforkortning af rug også kan resultere i udbyttetab, da rugen er langt mere følsom end de andre kornarter, så derfor er gødningsstrategien en af de vigtigste faktorer for at undgå lejesæd.

Start med første tildeling sidst i marts med omkring 60 kg N pr. ha, og vent så med sidste tilførsel til der står maj i kalenderen. Dette reducerer risikoen for lejesæd væsentligt, men de sidste års forsøg viser dog også, at det kan koste udbytte. Den sene gødskning kan så betragtes som en forsikring, der kan koste lidt udbytte.

Alternativt kan den sidste gødning deles, hvor der tilføres ca. 40 kg N pr. ha i sidste halvdel af april og den resterende kvælstofmængde én uge ind i maj. Da rugen på dette tidspunkt gror stærkt, skal sidste tildeling udføres, mens der stadig kan laves et tilfredsstillende spredebillede, samt undgå at planterne bliver ”skudt i stykker” af gødningskornene.

Hvis det ikke er muligt at fravælge gylle, tilføres denne ved første gode lejlighed i marts måned som erstatning for første tildeling af handelsgødning. Den tidlige tildeling anbefales fordi kørsel i rugen med gyllevogne og dermed dannelse af grønskud øger risiko for meldrøjer. Hvis første gødningstildeling er gylle, så anbefales det at dele den sidste gødning som beskrevet ovenfor. På den måde tilføres svovl ikke alt for sent, selvom det ser ud til, at rugen er mere robust overfor svovlmangel end de andre kornafgrøder.

Vinterhvede

Tidligt såede hvedemarker er undtagelsen i år. Til gengæld er der mange sent såede marker.
Med de kvælstofkvoter vi har til rådighed, bør gødningen til de gode marker tilføres af 3 gange, hvorimod de sent såede/svage marker kan nøjes med 2 gange.

Det giver ingen mening at tilføre handelsgødningen, før væksten starter i løbet af marts. Start med at gøde de sent såede/svage hvedemarker og ”skævdel” tilførslen i disse marker med 20-30 kg kvælstof mere pr. ha i første tildeling end de veludviklede marker. Denne mængde eller mere trækkes så fra ved sidste gødskning, da udbyttepotentialet i disse marker er lavere. Det er en udbredt misforståelse, at sådanne marker kan ”kureres” med ekstra kvælstof, men det er og bliver ønsketænkning !!!

Anden gødskning tilføres fra medio april til 1. maj alt efter hvedens udvikling. Hvis de svage og sent såede marker stadig er bagefter afsluttes de ved denne gødskning, hvorimod de gode marker afsluttes omkring medio maj.

I mange hvedemarker tilføres der gylle som én af tilførslerne. Gyllen bør tilføres ved første gode mulighed i marts, men da der er store gyllemængder, der skal ud med få maskiner, er virkeligheden, at gyllen tilføres i hele april, og desværre også ind i maj. Hvordan får vi så det til at harmonere med tildeling af handelsgødningen? I alle tilfælde bør der tilføres handelsgødning, når væksten starter i marts, men ikke mere end 40-50 kg N pr. ha, hvis gyllen også tilføres tidligt. Alt efter afgrødens udvikling tilføres det ”sparede” handelsgødning så ved anden eller tredje tilførsel.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve