Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Gødskning af vinterraps

Gødskning af vinterraps

Det våde efterår har flere steder givet rapsen en hård start, udfordret af bl.a. sen og vanskelig etablering, snegleangreb, jordlopper mm. Andre steder står rapsen godt og er gået stærk ind i vinteren. Vi ser med andre ord en stor forskel i rapsmarkernes tilstand, og det bør inddrages i beslutningerne omkring rapsens forårsgødskning.

Markernes status hænger bl.a. sammen med såtidspunktet. I de sent såede marker er udbyttepotentialet mindsket. Er markerne hullede og vandlidende er udbyttepotentialet yderligere reduceret. Også sorterne har en betydning for gødningsstrategien.

Timing og fordeling af kvælstof

Denne sæson ser vi generelt svagt udviklet marker, og her er anbefalingen, at rapsen hjælpes godt i gang tidligst mulig. Rapsen må ikke mangle kvælstof ved vækststart, og det er derfor vigtigt, at første tildelingen sker tidligt. Man kan dog ikke gødske sig fra en dårlig etablering eller en iltfattig mark, hvor udbyttepotentialet allerede er reduceret. Så vurdér behovet ud fra markens tilstand.

Er rapsen derimod kraftig ved vækststart, anbefaler vi at holde igen med kvælstofmængden i det tidlige forår. Forsøg og erfaringer viser, at for høj tildeling af kvælstof i det tidlige forår resultere i for kraftig vegetativ vækst, for kraftig blomstring, for stor skulpesætning, stor risiko for lejesæd og for lille frøfyldning. Især er det vigtigt at undgå lejesæd, da lejesæden skygger for bladene ved frøfyldning, hvorved fotosyntesen og dermed frøfyldningen nedsættes.

Nogle har gode erfaringer med at dele forårsgødskningen i tre, hvor den tredje tildeling gives lige før eller endda under blomstring. Dette gøres for at sikre, at der er kvælstof til rådighed ved frøfyldningen. Det kan overvejes, at denne tildeling på f.eks. 20-40 kg N pr. ha ikke medregnes som en del af den planlagte N forsyning, men gives udover de f.eks. 220 kg N pr. ha, der er økonomisk optimum ved JB 5-6, hvis der er plads til det i gødningskvoten . Forsøg under danske forhold har dog endnu ikke vist sikre udbytte- og kvalitetsforskelle mellem henholdsvis to-delt og tre-delt gødskningsstrategi i foråret.

Ved en to-deling køres ved vækststart med første tildeling, og sidste del køres medio af april. I kraftige marker kan man skævdele fordelingen, så 40 % tildeles ved vækststart og 60 % medio april.

Tre-delt gødskning kan komme på tale, hvis den samlede kvælstofmængde er høj og i kraftige marker, hvor det er optimalt at trække gødskningen længst mulig. Et forslag til tredeling af kvælstof er 40% i starten af marts, 40% primo april og 20% lige før begyndende blomstring. Sidste tildeling køres inden, der er svidningsrisiko på blomsterne ved anvendelse af flydende gødning, og inden rapsen bliver så høj, at spredebilledet bliver for dårligt ved anvendelse af handelsgødning.

For at reducere risikoen for svidning af bladene med flydende gødning, bør man maksimalt udbringe 40 kg N pr. ha. Udbring i køligt vejr (maks. 15°C) på absolut tørre blade, men ikke hvis der er udsigt til nattefrost. Der bør ikke blandes planteværnsmidler sammen med gødning, da det øger risikoen for svidninger betydeligt.

Tabellerne herunder viser forslag til fordeling af kvælstofmængden ved enten to-deling eller tre-deling, når afgrøden er hhv. svag og kraftig.

Strategi gylle

Husk svovl

Høj jordtemperatur og meget nedbør i løbet af efteråret og vinteren betyder, at vi forventer et højere svovlbehov i afgrøderne. Vinterraps har særligt behov for svovl, og vi anbefaler 35-40 kg S pr. ha. Det er vigtigt, at en del af denne mængde udbringes ved den første tilførsel af kvælstof i foråret. Svovl tildelt i efteråret regnes ikke med i behovsdækningen. Brug derfor en kvælstoftype i det tidlige forår med et højt indhold af svovl, i forhold til kvælstof f.eks. NS 26-14 eller svovlsur ammoniak. Hvis marken har behov for ekstra kalium, kan patentkali KS 25/17 anvendes. Svovlmangel kan medføre store udbyttetab.

Rapstjek

Vi tilbyder igen i år “Rapstjek forår”, hvor du får jævnligt besøg i løbet af sæsonen, så du kan optimere udbyttepotentialet i vinterrapsen. Tilmeld dig snarest til Lene Bjørnsbo tlf. 6340 713 eller Anders Sigersted tlf. 6340 7129, og få det hele med fra vækststart.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve