Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Sitemap  →  Afgrødenyt - læsning  →  Efterårsgødskning af vintersæd

Efterårsgødskning af vintersæd

Generelt har udbytterne været lave i 2018, og høsten har været tidlig. Derfor forventer vi, at frigørelsen af kvælstof fra jorden er større end normalt, og behovet for tilførsel af kvælstof til vintersæd i efteråret er lavere end normalt.

Vintersæden har normalt ikke behov for at få tilført gødning om efteråret – hverken før eller efter såning. I visse marker kan der dog være et behov.

Det kan f.eks. være hvis du har:

  • marker med risiko for alvorlig manganmangel,
  • marker med meget lav kvælstofforsyning fra jorden
  • marker med lave fosfortal, hvor der er behov for fosfor i form af handelsgødning.

Placering af svovlsur ammoniak er effektivt mod manganmangel og til at forsyne afgrøden med kvælstof. Diammoniumfosfat (DAP) har effekt både som kvælstof- og fosforgødning, men har også en forsurende effekt, der kan forebygge manganmangel.

Gødskning

Sur gødning

Specielt i vinterbyg og delvis i vinterhvede og vinterrug kan manganmangel om efteråret være helt ødelæggende. Her er den normalt forebyggende effekt ved 1-3 sprøjtninger med manganholdige midler ikke nok. Bedre effekt har placering af 30 kg kvælstof i svovlsur ammoniak (150 kg gødning) samtidig med såning. Placering giver bedre effekt end bredspredning, men iblanding af gødningen i udsæden er også en mulighed.

Hvis der samtidig er tale om arealer, der har behov for tilførsel af fosfor i handelsgødning kan svovlsur ammoniak erstattes af diammoniumfosfat.

Marker med lav kvælstoffrigørelse fra jorden

Et stort antal forsøg med tilførsel af kvælstof om efteråret til vinterhvede har vist, at der kan opnås et lille merudbytte for dette, men at samme merudbytte kan opnås ved at bruge samme kvælstofmængde om foråret. Placering af 15-30 kg kvælstof pr. ha om efteråret kan derfor kun anbefales, hvor jorden vil stille en meget begrænset mængde kvælstof til rådighed. Dvs. hvor flere af nedenstående forhold er opfyldt.

  • På arealer uden regelmæssig tilførsel af husdyrgødning
  • Korn eller frøgræs som forfrugt (efter vinterraps og bælgsæd er der meget kvælstof i jorden)
  • Meget høje udbytter i forfrugten herunder sen afmodning i forhold til den tildelte kvælstofmængde
  • Nedmuldning af store mængder korn- eller græsfrøhalm
  • Under tørre forhold, hvor kvælstoffrigørelsen fra jorden har været beskeden på grund af tørke

Hvis vejret er fugtigt i juli og august måned er behovet for efterårsgødskning mindre, fordi omsætningen af kvælstof i jorden er stor. I 2018 forventer vi en større kvælstoffrigivelse fra jorden end normalt.

Placering af fosfor

Før der anvendes fosforholdig gødning, skal du være opmærksom på, hvordan det påvirker harmonireglerne som følge af de nye fosforregler. Vær herunder opmærksom på, at der fra 2018/19 er indført områder med skærpede forsforlofter.

Behovet for tilførsel af fosfor i handelsgødning afgøres først og fremmest af mængden af fosfor i husdyrgødning og fosfortallet. På marker, der er tilført husdyrgødning gennem en årrække, er fosfortallet normalt højt, og her er intet behov. På marker, hvor der anvendes fosfor i handelsgødning, og hvor fosfortallene er i et normalt niveau (over 2 på ler- og over 3 på sandjord) eller især, hvor fosfortallene er lave, kan man vælge tilførsel om efteråret eller om foråret. På lerjord ses sjældent betydende merudbytter for fosfor, mens der på enkelte sandjordslokaliteter selv ved høje fosfortal er målt høje merudbytter i forsøg. På marker på sandjord, hvor erfaringen er, at der høstes normale udbytter uden eller med tilførsel af fosfor i husdyrgødning, er der næppe grund til at tro, at marken kvitterer meget for tilførsel af fosfor.

I forsøg med tilførsel af fosfor til vinterhvede har der været mindst ligeså stort udslag for tilførsel af fosfor om foråret som om efteråret, hvilket også blev observeret på arealer med relativt lave fosfortal. Er fosfortallene lave, eller er der konstateret fosformangel i marken, så kan det være aktuelt at supplere fosfortilførslen om foråret med placering af fosfor om efteråret f.eks. i form af diammoniumfosfat (NP 18-20-0). Denne gødning er typisk billig pr. kg fosfor, hvis man kan udnytte den medfølgende kvælstofmængde.

Placering af diammoniumfosfat om efteråret giver både en fosforvirkning, en kvælstofvirkning i sig selv, og en afledt forsurende effekt, som har en effekt på manganmangel ligesom svovlsur ammoniak. Diammoniumfosfat blandet i udsæd rummer en risiko for spireskade, men SEGES har ikke noget erfaring med dette. Ved blanding i udsæd kan alternativt bruges monoammoniumfosfat (NP 11-23-0 (MAP)), men den er normalt dyrere.

Kalium på sandjord

Det er velkendt, at en god kaliumforsyning kan være med til at sikre overvintringen i år med meget barfrost. I praksis har det været svært at vise merudbytter for efterårstilførsel af kalium selv ved kaliumtal på 4 på sandjord.

Efterlad en stribe ugødet

Efterårsgødskning af vintersæd er for dyr til blot at bruge det som en forsikring. Derfor bør det kun ske efter en konkret vurdering af behovet. Vælger du at gøde vintersæden i efteråret, så lad en eller flere striber være ugødede. Det vil være en simpel måde at få et visuelt indtryk af effekten. Problemet med en visuel bedømmelse er imidlertid, at der ofte er ringe sammenhæng mellem det visuelle indtryk og den konkrete effekt ved høst. Hvis du vil gøre lidt mere ud af det, så kan du udlægge striber med og uden behandling, som kan høstes og vejes individuelt ved høst.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve