Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  Skattefri virksomhedsomdannelse ved generationsskifte

Skattefri virksomhedsomdannelse ved generationsskifte

Enhver virksomhedsejer bør i god tid overveje, hvordan virksomheden kan videreføres. I de senere år har det været svært at få generationsskiftet danske virksomheder primært på grund af dårlige økonomiske udsigter og vanskeligheder med at få fremskaffet den nødvendige finansiering.

Når det er svært at finde købere til sin virksomhed, er det aktuelt at se på, om der er muligheder for at lette generationsskiftet. Likviditet er nøglen. Hvis du har mulighed for at reducere købers likviditetskrav, så vil det gøre din virksomhed mere attraktiv i salgsøjemed.

Generationsskifte i personligt drevet virksomhed

Når du driver virksomhed i personligt regi, kan du undgå at blive beskattet af avancer ved salg af virksomheden, hvis overdragelsen sker inden for familien eller – under særlige omstændigheder – til en medarbejder ved, at overdragelsen sker med succession.

Succession betyder, at køber overtager din skattemæssige stilling, dvs. dine anskaffelsessummer, anskaffelsestid og anskaffelseshensigt. Avanceskatten udløses først, når køberen senere afstår aktiverne. Ulempen for køber er lavere afskrivningsgrundlag og større skattemæssige avancer ved et senere salg. Som vederlag for at køber påtager sig dette, beregnes en såkaldt passivpost. På denne måde kræver generationsskiftet mindre likviditet.

Ulemper ved succession

Succession ved overdragelse af personlig virksomhed er meget ofte en god løsning, men det er en ulempe, at overdragelse i flere steps er besværlig. Det betyder, at køber ofte er nødt til at overtage virksomheden ad én, måske 2 omgange, hvilket er finansieringsmæssigt tungt. For sælger kan hurtig realisation betyde en stor skattebetaling. Desuden kan succession kun anvendes i en snæver personkreds.

Generationsskifte i selskab

Du har mulighed for at øge fleksibiliteten i generationsskiftet, hvis du på forhånd har omdannet din personligt drevne virksomhed til et selskab.

Fleksibiliteten opstår ved, at deloverdragelser bliver relativt ukomplicerede, det bliver lettere at få flere ejere ind, og ejere kan udtræde i det tempo, som passer bedst i forhold til drift af virksomheden, finansiering og skattebetaling.

Når virksomheden omdannes til et selskab, anses det for et salg, hvorved der udløses avancebeskatning. Der er mulighed for, at virksomhedsomdannelsen kan ske skattefrit. En række forudsætninger skal så være opfyldt, bl.a. at hele virksomheden omdannes, og alle erhvervsmæssige aktiver og passiver indgår i omdannelsen.

Som vederlag for, at du i teknisk forstand har overdraget virksomhed til selskabet, modtager du aktier i selskabet. Selskabet anses for at have anskaffet virksomheden til de skattemæssige værdier, som var gældende i den personlige virksomhed. Den avance, som ville have været beskattet ved en skattepligtig overdragelse, nedsætter anskaffelsessummen for aktierne.

Beskatningen udskydes, indtil du sælger aktierne, eller selskabet sælger sine aktiver.  Hvis du overdrager aktierne inden for familien eller til en medarbejder, kan overdragelsen ske med succession i aktiernes skattemæssige anskaffelsessum.

Skattefri aktieombytning ved holdingselskab

Når du har stiftet et driftsselskab, kan der laves en skattefri aktieombytning, således at et holdingselskab indskydes mellem dig og driftsselskabet. Holdingselskabet kommer til at eje aktierne i driftsselskabet, og du kommer til at eje aktierne i holdingselskabet.

Konstruktionen har den fordel, at efter 3 års ejertid kan holdingselskabet sælge aktier i driftsselskabet, uden det udløser aktieavancebeskatning. Indtægt fra salg ”opbevares” i holdingselskabet, og der sker først beskatning på det tidspunkt, hvor du trækker pengene ud af holdingselskabet som udbytte. Du opnår 2 fordele:

  • Aktierne i driftsselskabet kan sælges ad flere gange, således at en ny ejer kan overtage virksomheden over en længere periode, hvilket gør det muligt at købe nye aktier ved delvis finansiering med egenkapital.
  • Du kan trække udbytte ud af holdingselskabet gradvist, så du undgår dyr beskatning.

Denne model kan du anvende, uanset hvem du sælger din virksomhed til.

Vigtige forudsætninger for selskabsdannelse

I nogle situationer er det uhensigtsmæssigt at stifte et selskab.

  • Hvis du stifter et selskab, skal der være udsigt til indtjening i selskabet. Ellers er det uinteressant for både dig og en kommende ejer.
  • Har du har store, gamle skattemæssige underskud i din personlige virksomhed vil det ofte være ufordelagtigt at omdanne den til et selskab.
  • Har du negativ indskudskonto i din virksomhedsordning, så skal den udlignes ved den skattefrie omdannelse. Det kan tale imod en selskabsdannelse.

Få hjælp til virksomhedskonstruktionen


Mange individuelle forhold gør sig gældende, når der skal træffes beslutning om selskabsdannelse.

Tag derfor en snak med din økonomikonsulent i god tid inden generationsskiftet.

.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve