Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  En medarbejders muligheder for at overtage sælgers udskudte skatter

En medarbejders muligheder for at overtage sælgers udskudte skatter

Overvejelser omkring et generationsskifte bør altid indeholde de skattemæssige konsekvenser, da disse normalt har stor indflydelse på de økonomiske betingelser.

Overdragelsen af en virksomhed beskattes som salg, uanset om virksomheden overdrages som gave eller mod betaling af vederlag. Ved overdragelse til familie eller en nær medarbejder kan man dog udskyde beskatningen ved at anvende de såkaldte successionsbestemmelser.

Succession er et skattemæssigt begreb som indebærer, at den tidligere ejer undgår beskatning af avance ved overdragelse af virksomheden, mod at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers skattemæssige stilling med hensyn til anskaffelsessummen og skattemæssige nedskrevne værdier.

Overdragelse til familie eller nær medarbejder

Successionsreglerne kan kun anvendes ved overdragelse til familie eller nære medarbejdere. En nær medarbejder er en medarbejder, som inden for de sidste 5 år har været beskæftiget i virksomheden i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år. Det svarer til 4.212 timer, og kravet kan således opfyldes efter ca. 2,3 år – mindre hvis der er dokumenteret overarbejde. At virksomheden i samme periode har skiftet ejer, har ingen betydning, ligesom det ikke er et krav, at medarbejderen er beskæftiget i virksomheden på overdragelsestidspunktet.

Mange former for succession

Det fremgår direkte af bestemmelserne, at der kan succederes i en erhvervsvirksomhed, en af flere virksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder. Ud af f.eks. tre landbrugsejendomme, som hver for sig udgør en virksomhed, kan der succederes i den ene ejendom, selvom denne ikke udgør en procentuel andel af hele virksomheden i betydningen af alle tre ejendomme. Der vil også kunne succederes i en ideel andel af hele virksomheden, hvilket i denne forbindelse vil sige en andel af hver enkelt landbrugsejendom.

Hvilke aktiviteter kan overdrages ved succession?

Følgende virksomhedsaktiver kan overdrages ved succession, hvis der er fortjeneste:

  • Ejendomsavance
  • Genvundne afskrivninger, bygninger
  • Genvundne afskrivninger, maskiner og inventar
  • Landbrugets husdyrbesætninger
  • Varelager, herunder landbrugets beholdninger
  • Rettigheder

Succession i virksomhedsordning

Der kan også succederes i sælgers evt. virksomhedsordning – eller en andel heraf, hvis der kun overdrages en del af virksomheden. Sælgers betalte virksomhedsskat flyttes til køber. Aftaledato og overtagelsestidspunkt skal være primo sælgers regnskabsår. Overdragelsen skal ske til handelsværdien, og der kan kun succederes i fortjenesten. Den nye ejer kan derfor ikke succedere i den hidtidige ejers urealiserede tab.

Den nye ejer overtager den hidtidige ejers skattebyrde på de aktiver, der overdrages med succession. Som kompensation for denne latente skatteforpligtigelse opnås der en såkaldt passivpost. Denne nedsætter den skatte- og afgiftspligtige værdi af en gave, der er ydet i forbindelse med overdragelse af virksomheden. Den lovbestemte passivpost udgør 30 % af den skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis den hidtidige ejer havde solgt aktiverne uden succession. Passivposten udgør altså ca. halvdelen af den skat, der ville være udløst, hvis overdragelsen var sket uden succession. Passivposten for opsparet overskud i virksomhedsordningen afhænger af, i hvilket år overskuddet er opsparet.

Hvilke konsekvenser har successionsordningen?

Vælger man at overdrage sin virksomhed til en nær medarbejder med succession, har det følgende konsekvenser:

  • Sælger bliver ikke beskattet af avancerne ved salg af virksomheden
  • Den nære medarbejder overtager sælgers skattemæssige anskaffelsessummer og nedskrevne værdier, hvilket bevirker en lavere købesum og færre fremtidige skattemæssige afskrivninger
  • Som en kompensation for overdragelsen af de udskudte skatter ydes der normalt en gave, som er skatte- og afgiftsfri, når gaven ikke er større en den skattemæssigt opgjorte passiv-post (finansiering af en del af købesummen/nedsat pris).

Kan det betale sig?

Hvorvidt en overdragelse med succession kan betale sig for medarbejderen eller ej, afhænger af medarbejderens øvrige økonomiske forhold og forventninger til ejerperiode. Individuelle beregninger er derfor nødvendige, hvis du vil have klarhed for, om virksomheden skal overdrages med eller uden succession.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve