Søg

Søg efter medarbejder:

Centrovice.dk  →  Erhverv  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  Ændring af virksomhedsordningen - hvad indebærer det?

Ændring af virksomhedsordningen – hvad indebærer det?

Vi modtager i øjeblikket en del henvendelser fra kunder om regnskabet for 2013, om der skal disponeres anderledes i forhold til lovforslaget om ændring af mulighederne for opsparing i virksomhedsordningen.

Det kan være vanskeligt at sige med sikkerhed, om der skal disponeres anderledes, da vi ikke ved, om lovforslaget bliver vedtaget i den nuværende form.

På nuværende tidspunkt vides det heller ikke, om man får lov til at ændre de dispositioner, der er foretaget vedrørende statusposter og virksomhedsordningen, som man har lavet i tillid til, at lovforslaget bliver vedtaget senere på året.

Lovforslagets indhold
Formålet med lovforslaget er, at selvstændige ikke skal kunne anvende lavt beskattede midler fra det opsparede overskud i virksomhedsordningen til at finansiere afdrag på privat gæld og privatforbrug, uden at midlerne bliver beskattet som personlig indkomst. Det vil heller ikke længere være muligt at stille aktiver i virksomhedsordningen til sikkerhed for privat gæld i f.eks. et sommerhus. Det foreslås endvidere at forhøje rentesatsen til 3 % til beregning af rentekorrektion.

Hvis indskudskontoen er negativ, skal det ikke længere være muligt at spare op i virksomhedsordningen mod betaling af en foreløbig virksomhedsskat. Muligheden for at spare op i virksomhedsordningen begrænses herefter til tilfælde, hvor indskudskontoens saldo er nul eller positiv.

Ved indgrebet sikres det, at selvstændige ikke længere har mulighed for at indskyde privat gæld for at opnå højere effekt af rentefradraget, mod betaling af en lav rente i rentekorrektion.

Hvis en selvstændig indtræder i virksomhedsordningen og har en negativ indskudskonto, kan man anmode SKAT om at få indskudskontoen nulstillet. SKAT kan nulstille indskudskontoen, hvis man kan dokumentere eller sandsynliggøre, at der kun indgår erhvervsmæssig gæld i virksomheden.

Hvis der fra og med den 11. juni 2014 er stillet sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, vil man være afskåret fra at kunne foretage opsparing i virksomhedsordningen, så længe aktiverne fra virksomhedsordningen er stillet til sikkerhed for den private gæld i f.eks. stuehuset.

Det foreslås endvidere, at rentesatsen til beregning af rentekorrektion ikke længere skal følge kapitalafkastsatsen for at gøre det mindre attraktivt at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen. Forslaget indeholder en bestemmelse om, at rentekorrektionssatsen forhøjes med effektivt 3 % i forhold til, hvordan kapitalafkastsatsen opgøres i den nuværende lov.

Lovforslaget forventes vedtaget i starten af september 2014.

Overgangsordning i en 3 årig periode
Der foreslås som overgangsregel en bagatelgrænse på 500.000 kr., hvor værdien af den negative indskudskonto og evt. sikkerhedsstillelser ikke er til hinder for, at der kan spares op i virksomhedsordningen mod betaling af den foreløbige virksomhedsskat.

Det foreslås endvidere, at der gives mulighed for over 3 år at afvikle sikkerhedsstillelsen i virksomhedsordningen for de private lån, så de berørte personer gives mulighed for gradvist at indrette sig på de nye regler. Det er en betingelse, at sikkerhedsstillelsen i virksomhedsordningen er fuldstændig afviklet inden udgangen af de 3 år.  3-års fristen vil gøre det muligt for de berørte personer at foretage en mere smidig tilpasning af deres økonomi.

Endvidere vil der blive arbejdet på at finde en løsning på de situationer, hvor blandet benyttede bygninger stilles til sikkerhed for lån.

Hvad betyder det for din økonomi?
Virksomhedsordningens teknik og struktur kan være svær at gennemskue for den enkelte. Vi anbefaler derfor, at du tager fat i din økonomikonsulent, hvis du er i tvivl om lovindgrebets betydning for din økonomi.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve