Søg

Søg efter medarbejder:

Latest Posts

 1. EU-kandidat: Danmark skal ikke være EU-duks

  Kommentarer slået fra

  EU-kandidat Christel Schaldemose mener, at Danmark er for ivrig, når det gælder om at indføre EU-lovgivning.

  Tv2Fyn den 14. april 2014

 2. Politisk Nyt – uge 15 – 2014

  Kommentarer slået fra

  Der er i ugen holdt økonomimøde på Centrovice. Det er, som altid, godt at være til stede i huset i Vissenbjerg, når medlemmerne strømmer til, for at deltage i det huset er skabt til: At udvikle og tilbyde rådgivning til vores medlemmer, og sprede faglig information gennem den mødevirksomhed, der er en væsentlig del af den opgave.

  Torben Povlsen og Claus Hestholm, der er politisk ansvarlige i bestyrelsen for økonomiområdet, havde sammen med den faglige ledelse i Økonomi, sammensat et godt program. Det er godt, at vi ved en sådan lejlighed gør brug af, at vi er en forening med mange regnskabsførende medlemmer, til at analysere på vores fynske regnskabsresultater. Det danner et godt grundlag for god rådgivning, og udveksling af erfaringer på baggrund af det.

  Benchmarking, på økonomien i de enkelte driftsgrene, giver altid anledning til gode overvejelser. Jesper Lyhne fra Landbrugets Finansieringsbank havde et indlæg, om de nye finansieringsmuligheder han kan tilbyde.

  Afdragsbomben blev ikke helt demonteret. Det kræver likviditet, når de afdragsfrie lån udløber, og bankerne er også begyndt at udtrykke, at de formodentligt gerne vil have de penge tilbage, vi har lånt af dem. Der bliver i fremtiden rift om likviditeten på bedrifterne. Alt i alt en fin aften.

  Så kom vandrådspakken, der skal danne grundlag, for det arbejde der skal foregå i de lokale vandråd. Vandrådene der er nedsat i de enkelte vandoplande, har til opgave at prioritere vandløbsindsatsen, ud fra de rammer som miljøministeriet udstikker.

  Der er 70.000 km vandløb i Danmark. Der er 28.000 km der er med i vandplanerne. 19.000 km er inddraget i den basisanalyse, der ligger til grund for indsatsen i 2. generations vandplaner.

  10.500 km af dem er der risiko for, ikke kan opnå god økologisk tilstand.

  4.800 km vurderer man, har behov for en indsats. Der er i vandrådspakken udpeget 1600 km vandløb, og der er lagt 15 virkemidler i værktøjskassen. Der er sat en sæk med 696 mio. kr. ved siden af, og så kan vandrådene gå i gang med at prioritere den lokale indsats.

  Centrovice er klar, og vi har fået besætningen på plads i de enkelte vandråd. Det bør blandt andet nævnes, at vi gennem solidt, politisk arbejde har fået bestyrelsesmedlem Lars Langskov Nielsen, placeret på formandsposten i det største vandopland, nemlig vandoplandet til Odense Fjord.

  Der er udpeget 6 km, og en pose med 9 mio. kr. til vandoplandet det Sydfynske Øhav. Det var dog pokkers! Kunne man, fra Naturstyrelsen i Haraldsgade lige se, at det var behovet? Nej, det kunne man nok ikke, og det må nok en gang konstateres, at miljøregulering i dette land er mere politik end det er faglighed.

  • Man fastholder det, som er målsætningen for samtlige vandløb. Det er man nødt til, fordi vi oprindeligt har lovet EU det.
  • Man begrænser katastrofen, ved at afsætte en begrænset økonomisk ramme til aktiviteten, og inddrager i 2. planperiode et ganske begrænset antal vandløb.
  • Man nedsætter lokale vandråd, for på den måde at få alle interessenter til, at påtage sig ansvar for resultatet. Det er rigtigt smart.

  Men nu er det altså rammen, og det arbejder vi så ud fra, så godt det lader sig gøre. Rent faktisk tror jeg, at det som vil overraske miljøministeren mest er, hvis vi, i de lokale vandråd, rent faktisk er i stand til at opnå enighed om indsatsen, og det er det vi arbejder på.

  Den aktuelle debat om energiforlig og brændeafgiften tager retning mod, at blive meget principiel. Hvordan skal samfundet finansiere omlægning, fra fossilt brændsel til vedvarende energi, når vi samtidigt har en tradition for, gennem opkrævning af energiafgifter, at finansiere en stor del af velfærdsstaten? Det bliver ikke nogen nem opgave.

  Vil man, gennem opkrævning af PSO afgifter og afgift på biomasse, forringe erhvervslivets konkurrenceevne, eller vil man gøre det, som jeg syntes politikkerne bør gøre, gå ud og forklarer hr. og fru Danmark, at omlægning af energiforsyning er et godt projekt, og at fremtidens energi, baseret på vedvarende energi, bliver dyrere, end energi baseret på fossilt brændsel?

  Derfor skal der prioriteres om i den private husholdningsøkonomi. Det er et helt grundlæggende, vigtigt signal til os landmænd, der skal investere i et projekt, der ene og alene kommer til at hvile på et marked, det skabes politisk. Kan vi have den fornødne tillid til det?

  Den aktuelle beslutning om at etablere to biogasanlæg på Fyn indikerer, at vi landmænd tror på projektet. Nu mangler vi bare, at politikkerne leverer den politiske stabilitet omkring emnet.

  Formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop- Larsen, lukker ugen af, med at præsentere total magtesløshed i forhold til landbrugets indflydelse på de politiske beslutninger. “Hvorfor får landbruget altid sin vilje”?

  Ja, jeg ved ikke om tanken har strejfet, at det kunne være fordi landbruget har ret i sin argumentation. Nej, Vækstpakken er ikke et knæfald for landbruget, men det er et knæfald for fagligheden, og det kan vi vel alle være tilfredse med.

  Frustrationen fra Ella Maria Bisschop-Larsen burde nok, i langt højere grad rette sig mod DN. Årsagen til manglende politisk indflydelse i den afgørende fase kunne måske skyldes, netop manglende faglighed i argumentationen fra DNs side.

  God påske.

  Med venlig hilsen

  nr

  Niels Rasmussen, formand

 3. Vandråd – Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord

  Kommentarer slået fra

  Følgende er medlemmer af vandrådet: Hovedvandopland 1.13 Odense Fjord

  Organisation/Forening

  Deltager i vandrådet

  kontaktoplysninger

  Bæredygtigt Landbrug

  Steen Rasmussen

  steen@zastrow-agro.dk

  Odense Kommunes Vandløbslaug

  Jens Muurholm

  j.muurholm@gmail.com

  Nordfyns Vandløbslaug

  Mikael Eg Andersen

  natural@post11.tele.dk

  Faaborg-Midtfyns Kom. Vandløbslaug

  Claus K. Christensen

  ckc@dlgmail.dk

  Kerteminde vandløbslaug

  Torben Friis

  Torben-friis@hotmail.com

  Svendborg vandløbslaug

  Ole Jørgensen

  Lindegaarden@post.tele.dk

  Dansk Skovforening

  Ditlev Berner

  ditlev@holstenshuus.dk

  Landbrug og Fødevarer

  Jørgen Stougaard

  js@linde-gaard.dk

  Patriotisk Selskab

  Dennis Stentebjerg

  info@hofmansgave.dk

  Fyns Familielandbrug

  Ib Walther Jensen

  ibje@post3.tele.dk

  Centrovice

  Lars Langeskov Nielsen (Formand)

  lars@lykkeslund.dk

  Danske Kloakmestre

  Jens Peder Guldberg

  clarkco@clarkco.eu

  Foreningen af vandværker I DK

  Palle Christensen

  palle@fvdfyn.dk

  DANVA

  Christian Ammitsøe, VCS

  cha@vcs.dk

  IDA-Fyn-BYG

  Per Olesen

  polesen@mail.dk

  Odense Bys Museer

  Anders Myrtue

  asm@odense.dk

  Friluftsrådet

  Søren Larsen

   Madsen-larsen@dadlnet.dk

  Danmarks Sportsfiskerforbund

  Lars Henriksen

  Wikinglars@gmail.com

  Danmarks Ornitologiske Forening

  Hans Ole Matthiesen

  hansole@nalnet.dk

  Danmarks Naturfredningsforening

  Kurt Due (Næstformand)

  Suppl. Louise Skov

   fjordkurt@sedennet.dk

   skovfidus@gmail.com

 4. Brug pengene på de største og bedste vandløb

  Kommentarer slået fra

  Miljøministeriet har netop afsat knap 700 millioner kroner til at forbedre vandmiljøet i danske vandløb. Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer deltager i samarbejde med kommuner og andre interessenter i arbejdet.

  Startskuddet er i dag gået for 23 vandråd fordelt i Danmark, der de kommende måneder skal beslutte, hvordan lokale vandløb skal opnå en forbedret fysisk tilstand. Vandrådene er sammensat af kommunale repræsentanter og interessenter, der i samarbejde skal kortlægge, Startskuddet er i dag gået for 23 vandråd fordelt i Danmark, der de kommende måneder skal beslutte, hvordan lokale vandløb skal opnå en forbedret fysisk tilstand. Vandrådene er sammensat af kommunale repræsentanter og interessenter, der i samarbejde skal kortlægge, hvordan de enkelte vandløb får en bedre tilstand. Det kan eksempelvis handle om at lægge gydesten i vandløbene, rette sving ud eller fjerne spærringer.

  “Det er et meget stort og vigtigt arbejde, som miljøministeren har sat i gang med vandrådene. I Landbrug & Fødevarer går vi konstruktivt ind i arbejdet, selvom vi mener, der er alt for kort tid til at sikre den helt rigtige indsats”, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.

  I løbet af de næste måneder – frem til sommerferien – skal vandrådene pege på, hvilken indsats der skal iværksættes for at Danmark kan leve op til EU’s vandrammedirektiv om god økologisk tilstand i danske vandløb. Arbejdet med vandplanerne er stærkt forsinkede, blandt andet fordi, der ikke har været overensstemmelse mellem de planer, der lå på miljøministerens bord, og de faktiske forhold ude i de danske vandløb.

  Sats på de store

  I alt lægger miljøminister Kirsten Brosbøl op til, at de 696 millioner kroner skal forbedre tilstanden i 1600 – 2200 kilometer vandløb i Danmark. I Landbrug & Fødevarer mener viceformand Lars Hvidtfeldt, at indsatsen skal fokuseres i de store vandløb:

  “Hvert enkelt vandråd bliver pålagt at forbedre vandmiljøet i et bestemt antal kilometer vandløb. Det mener jeg, er den forkerte måde at gribe det an på. Man burde i stedet fokusere på, hvor en indsats giver den største miljøgevinst, og det vil formentlig være i en række af de store vandløb. I værste fald risikerer vi, at der bliver lavet en indsats på mange hundrede kilometer små vandløb, hvor miljøgevinsten er minimal”.

  Landbrug & Fødevarer mener desuden, at det er vigtigt, at vandrådene kan indstille til myndighederne, hvis et vandløb helt bør fritages for en indsats. Det vil være nødvendigt i en række afvandingskanaler, der ingen større miljøværdi har. Landbrug & Fødevarer mener, der er alt for mange mindre vandløb med i vandplanerne, som efter EU-direktivet aldrig skulle have været med.

  Selvom vandrådene får begrænset råderum og et begrænset tidsrum at arbejde i, er Landbrug & fødevarer positive over, at ministeriet inddrager de forskellige organisationer i beslutningen omkring vandplanerne.

  “Vi er parate til at tage gummistøvlerne på og komme ud i virkeligheden. Så må vi se, hvor meget indflydelse, vandrådene får med det grundlag de skal arbejde ud fra og den snævre tidsramme, de har fået udstukket”, siger Lars Hvidtfeldt.

  De knap 700 millioner, Miljøministeriet har sat af til opgaven, skal bl.a. gå til direkte erstatninger til de lodsejere, der bliver berørt af de indsatser, der bliver sat i værk.

 5. Iværksætterselskaberne er kommet godt fra start

  Kommentarer slået fra

  Siden årsskiftet har det i Danmark været muligt at stifte et såkaldt iværksætterselskab også kaldet IVS. Den nye selskabsform har til hensigt at gøre det lettere for iværksættere at etablere sig i selskabsform¨, da et IVS kan stiftes med selskabskapital på 1 krone.

  I Centrovice Erhverv er vi generelt positive overfor de muligheder, der byder sig ved at anvende IVS som selskabsform. Fordelene som iværksætter ved at vælge IVS som virksomhedsform kan være den begrænsede hæftelse kombineret med kapitalkravet på 1 krone. Modsat stilles der større krav til et IVS end en enkeltmandsvirksomhed, da et IVS bl.a. skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, ligesom selskabslovens regler om f.eks. ledelsesansvar og udbyttebetalinger kommer i spil.

  I Centrovice Erhverv er vi af den overbevisning, at valget af virksomhedsform er meget individuelt, og vi tager derfor gerne en uforpligtende snak med iværksætteren om hvilken form, der passer bedst til den konkrete situation. Har du spørgsmål til etablering af IVS eller ønsker drøftelse om etablering af virksomhed, er du velkommen til at kontakte mig. Se kontaktdata til højre

  Erhvervsstyrelsen oplyser, at der i årets første par måneder er stiftet ca. 600 IVS’er. Se mere her

 6. Fødevarestyrelsen indleder kontrolkampagne

  Kommentarer slået fra

  I de kommende måneder gennemfører Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold  en kampagne, hvor de undersøger om reglerne for beskæftigelses- og rodemateriale er overholdt i de danske svinestalde. Du kan læse mre om kampagnen på Videncenter for Svindeproduktions hjemmeside.

  Overholder du kravene?

  Er du i tvivl om, hvorvidt du overholder kravene, er du velkommen til at kontakte svinebrugskonsulent Thea Dahl Villadsen, som gerne gennemgår din besætning og giver dig svar på alle dine spørgsmål om beskæftigelses- og rodemateriale.

   

 7. Stort fremmøde til forårets økonomimøde

  Kommentarer slået fra

  Ca. 180 landmænd mødte op til forårets økonomimøde hos Centrovice, hvor de blandt andet hørte om aktuelle regnskabsresultater for de forskellige driftsgrene, hvordan man kan gøre afdragsbomben, som mange landmænd står overfor, til en fuser, og hvordan investeringer og finansiering af landbruget kan håndteres fremadrettet.

  På grund af det store fremmøde måtte ekstra stole hentes og deltagerne sad tæt. Men det ødelagde bestemt ikke den gode stemning eller indtrykket af en rigtig fin og udbytterig aften.

  Klik på linket og hent præsentation fra økonomimødet. Gå til præsentation

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve